Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig

RM Service Oy AB (2930090-4)
Ljungstigen 15
10600 Ekenäs

Registrets namn

Serviceregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets syfte)

I serviceregistret sparas de uppgifter som du uppgett i webbformuläret. Uppgifterna används till att sköta kundkontakter, till att behandla ärenden som kommer via formuläret och till att svara på förfrågningar eller beställningar. Uppgifterna kan eventuellt också användas för utveckling, analys, statistik och för producering, erbjudanden och utvecklande av tjänster samt för försäljning och marknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direkt marknadsföring genom att skriftligen meddela RM Service Oy Ab om detta.

Informationen i registret

I registret sparas endast de uppgifter som du anger i webbformuläret.

Regelmässig överlåtelse av information

Personuppgifterna överlåts inte vidare till tredje part.

Skydd av registret

Den registeransvariges datasystem och filer är skyddade med tekniska skyddsmekanismer som normalt används i företagsverksamhet. Rätten att använda registret förutsätter personliga användarnamn och lösenord som endast beviljas till personer i den registeransvariges personal som behöver användarrättigheten på grund av sin ställning och sina uppgifter.

Rätt till insyn

Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade som har registrerats i personregistret. Enligt 29 § har den registrerade rätt att yrka på rättelse av felaktiga uppgifter som gäller den registrerade. Begäran om kontroll eller rättelse ska skickas skriftligen och undertecknat till adressen:

RM Service Oy AB (2930090-4)
Ljungstigen 15
10600 Ekenäs